Algemene voorwaarden

 • ARTIKEL 1 - DEFINITIES

  Onderstaande begrippen worden in deze Algemene Voorwaarden aangegeven met een hoofdletter en hebben de volgende betekenis:
  1. Mr Cashback: Mr Cashback.nl is onderdeel van Desk Services, gevestigd te Margraten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 14061132
  2. Bezoeker: Een ieder die op enig moment de Website bezoekt of heeft bezocht.
  3. Lid: Iedereen die zich registreert op de site van Mr Cashback en minimaal 18 jaar is.
  4. Winkel: De Winkel of webshop die op haar website producten en/of diensten aanbiedt en waar Lid met een link via de Website van Mr Cashback naartoe wordt geleid om voor een Cashback in aanmerking te komen.
  5. Overeenkomst: Een afspraak, overeenkomst of contract tussen Mr Cashback en Lid, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.
  6. Transactie: Een transactie is een aankoop van een product of dienst bij de Winkel of webshop die uitgevoerd wordt door een Lid op de website van de Winkel of in de winkel zelf. De Transactie is geslaagd als de aankoop door Mr Cashback is goedgekeurd.
  7. Account: De (persoonlijke) omgeving van het Lid waarop de ontvangen Cashbacks worden bijgehouden en persoonlijke gegevens kunnen worden gewijzigd.
  8. Cashback: Op de Website van Mr Cashback worden de Cashbacks weergegeven die bij een Transactie bij een Winkel of met een merk van toepassing kunnen zijn. De Cashback (een vast bedrag per aankoop of een percentage van het aankoopbedrag) varieert per Winkel en eventueel per product of dienst.
  9. Premium Cashback: De Cashback waar het Lid recht op heeft wanneer de op dat moment geldende stelling uitkomt.
  10. Tegoed: Zie artikel 4 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden.
  11. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
  12. Website: www.MrCashback.nl
 • ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen/transacties van Mr Cashback zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Op de Cashbacks, die op de Website worden weergegeven, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Deze aanvullende voorwaarden staan duidelijk vermeld bij de informatie over de betreffende Winkel of het betreffende merk op de Website.
 • ARTIKEL 3 - INSCHRIJVING

  1. Lid kan zichzelf registreren op de Website van Mr Cashback, dit is niet verplicht. Lid ontvangt van Mr Cashback na registratie een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee het Account kan worden beheerd. De inschrijving bij Mr Cashback en het gebruik van Mr Cashback is kosteloos. De Bezoeker is gehouden het registratieformulier naar waarheid in te vullen. Door te registreren, verklaart hij dat ook te hebben gedaan. Hij verklaart daarbij tevens dat hij is bevoegd om gebruik te maken van de Website en overeenkomstig de Algemene- en mogelijke actie Voorwaarden te handelen.
  2. Een gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk en mogen niet aan derden worden verstrekt. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet overdraagbaar.
  3. Lid moet de door Mr Cashback aan Lid verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. Mr Cashback is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Lid, die zich aanmeldt op de Website, ook daadwerkelijk het Lid is. Lid dient Mr Cashback op de hoogte te stellen als Lid een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Mr Cashback heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
  4. Het is Lid slechts toegestaan één Account per persoon te gebruiken. Het beheren dan wel aanmaken van meerdere Accounts door Lid is niet toegestaan.
 • ARTIKEL 4 - GEBRUIKSVOORWAARDEN

  1. De Directe Cashback wordt aangeboden door de betreffende merken en de Premium Cashback wordt aangeboden door Mr Cashback en niet door de Winkel. Van Mr Cashback krijgt Lid een Cashback en/of geldbedrag na een geslaagde Transactie. Deze Cashback of het geldbedrag wordt niet weergegeven in het bestelproces bij de Winkel. De Cashback wordt vertaald naar een geldbedrag en na een geslaagde Transactie overgemaakt op de bankrekening van het Lid zoals dit in het profiel is opgegeven.
  2. Lid dient de website van een Webshop te bezoeken via een link, die wordt getoond op de website van Mr Cashback. In veel gevallen kan de Directe cashback worden verkregen door naar een van de aangegeven fysieke winkels te gaan. Een Lid dient ingelogd te zijn op de Website van Mr Cashback om een Cashback te ontvangen.
  3. Indien Lid de aankoop via een Winkel geheel of gedeeltelijk annuleert dan wel retourneert, komt de Cashback te vervallen (in dat geval wordt de Transactie aangemerkt als 'afgekeurd'). Voorgenoemde kan zowel voor als na het uitkeren van het Tegoed geschieden.
  4. Een Cashback wordt pas uitbetaald als de juistheid van de geregistreerde aankoop, is gecontroleerd en bevestigd.
  5. Mr Cashback geeft Lid geen enkele garantie dat de Cashback in combinatie met andere spaar- of Cashback acties kan worden gebruikt (bijvoorbeeld Cashbacks acties van de Winkel zelf). Mr Cashback aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het afkeuren van een Transactie noch voor enige schade hierdoor ontstaan.
  6. Lid onthoudt zich ervan overige Leden en/of Winkels te hinderen of schade toe te brengen. Het is Lid verboden processen of programma's op te starten waarvan Lid weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Mr Cashback, andere Leden of Winkels, hindert of schade toebrengt. Mr Cashback is in het voorgenoemde geval bevoegd om het account van Lid af te sluiten.
  7. Het Account van Lid wordt afgesloten en de ontvangen Cashbackaanvraag komt te vervallen indien Mr Cashback een vermoeden heeft van fraude of misbruik door Lid.
  8. Mr Cashback behoudt zich het recht voor een Cashback zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te verwijderen.
  9. Lid zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Mr Cashback mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker.
  10. Mr Cashback is niet aansprakelijk voor fouten in de prijzen op de website van Winkels of webshops
 • ARTIKEL 5 - UITKERING CASHBACK

  1. Lid krijgt de aangevraagde Cashback door Mr Cashback uitbetaald indien aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan:
   1. Lid heeft een geldige cashback aanvraag gedaan;
   2. Lid heeft actuele en geldige persoons-, adres- en (Nederlandse bankrekeninggegevens (IBAN rekeningnummer) ingevoerd;
   3. Lid heeft in overeenstemming gehandeld met onderhavige Algemene Voorwaarden.
  2. Mr Cashback zal zich inspannen een cashback aanvraag binnen een periode van 2 weken af te handelen. Mr Cashback geeft hiervoor echter geen enkele garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het overschrijden van deze termijn noch voor enige schade hierdoor ontstaan.
  3. Het valt binnen de verantwoordelijkheid van Lid om zorg te dragen voor de aanwezigheid van de juiste adres-, persoons- en IBAN rekeninggegevens. Mr Cashback aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen ontstaan door het aanleveren van onjuiste adres-, persoons- of bankrekeninggegevens noch voor enige schade hierdoor ontstaan.
  4. Een cashback is niet overdraagbaar aan een andere Lid of een ander Account tenzij anders staan aangegeven in de account van het Lid.
  5. Een cashback kan alleen worden overgemaakt naar een Nederlandse IBAN rekeningnummer, tenzij anders weergegeven in de actievoorwaarden van de Cashback.
 • ARTIKEL 6- AANSPRAKELIJKHEID

  1. Mr Cashback is niet aansprakelijk voor websites van derden en de informatie daarop, waaronder mede begrepen websites van Winkels en webshops.
  2. Mr Cashback is niet aansprakelijk voor een technisch mankement bij derden, waaronder de Winkels en webshops, waardoor een Cashback of geldbedrag niet aan Lid kan worden toegekend dan wel verlies van gegevens door softwarestoringen.
  3. De levering en garantie van via Mr Cashback aangeboden producten of diensten wordt in het geheel via de Winkel /Webshop of organisatie afgehandeld. Mr Cashback aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de levering en garantie.
  4. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mr Cashback kan echter niet uitsluiten dat informatie niet juist en/of onvolledig is. Mr Cashback is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de Website.
 • ARTIKEL 7 - OVERMACHT

  1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Mr Cashback door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Mr Cashback kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 • ARTIKEL 8 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

  • De Website en dienstverlening zijn het intellectueel eigendom van Mr Cashback, dan wel aan haar gelieerde ondernemingen en worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals onder andere, maar niet uitsluitend auteursrecht en databankrecht. Het ter beschikking stellen van de Website en dienstverlening strekt niet tot overdracht van enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom. Ingeval van schending van de intellectuele eigendomsrechten van Mr Cashback, eindigt het recht om gebruik te maken van de Website.
 • ARTIKEL 9 - PRIVACY

  • Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden verklaar je tevens kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de privacyverklaring, welke op de Website te raadplegen is.
 • ARTIKEL 10 - WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Mr Cashback behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website, per elektronische berichtgeving of schriftelijk. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • ARTIKEL 11 - SLOTBEPALINGEN

  1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Voor zover door deze Algemene Voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
  3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Mr Cashback zal in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  4. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
  5. Bij elektronische communicatie met Mr Cashback geldt de door Mr Cashback ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij Lid kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.
 • Mocht U na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier op onze website.